Vedtægter:

1. Navn, formål og medlemmer:
Stk. 1
Foreningens navn er Møns Håndboldklub.
Foreningens hjemsted er Vordingborg kommune.
Foreningen er stiftet d. 19 juli 1971.
Stk. 2
Foreningens formål er gennem idræt og kammeratskab at fremme
den enkelte og fællesskabets sundhed og trivsel.
Stk. 3
Som medlem kan optages enhver person, som er enten aktivt, passivt
eller som støttemedlem der vil tilslutte sig de bestemmelser, der gælder
for de foreninger, forbund og unioner, hvor Møns Håndboldklub er
tilsluttet.
Stk. 4
Bestyrelsen har ret til at ekskludere et medlem på grund af usportslig
optræden. Dog kan et medlem, der ekskluderes i henhold til dette, anke
afgørelsen på førstkommende generalforsamling. Spørgsmål om
udelukkelse opføres som et særligt punkt på dagsordenen.

2. Foreningens ledelse:
Stk. 1
Foreningens øverste ledelse er generalforsamlingen.
Stk. 2
Foreningen ledes af en bestyrelse bestående af 5 personer, som alle
vælges på generalforsamlingen. Formand, og kasserer vælges for 2 år af
gangen, alle øvrige medlemmer vælges for 1 år af gangen. Formanden
er på valg i lige år og kasserer er på valg i ulige år. Bestyrelsen vælger
efterfølgende næstformand. Medlemmer, aktive som passive, kan
vælges ind i bestyrelsen og skal være fyldt 18 år.
Stk. 3
Bestyrelsen er beslutningsdygtig, hvis over halvdelen er tilstede.
Der vælges 1 suppleant til bestyrelsen for en 1. årig periode.
Det tilskyndes at suppleanten deltager i bestyrelsesmøder.
Stk. 5
Ungdom-, senior- og PR/arrangementsudvalget består af medlemmer af
bestyrelsen. Formænd for de enkelte udvalg konstitueres umiddelbart
efter generalforsamlingen. Udvalgene kan herudover selv supplere sig.

3. Generalforsamlingen:
Stk. 1
Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i april måned. Den skal indvarsles senest 14 dage før i et til enhver tid anerkendt medie, som dækker klubbens berøringsflade, herunder Facebook.
Stk. 2
Alle medlemmer der ikke skylder kontingent har stemmeret. Er
medlemmet ikke fyldt 14 år tilfalder stemmeretten den lovformelige
værge.
Stk. 3
Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal omfatte:
Valg af stemmetæller, dirigent og referent
1) Formanden aflægger beretning
2) Kassereren forelægger regnskabet
3) Godkendelse af beretning og regnskab
4) Indkomne forslag
5) Valg af bestyrelsesmedlemmer
6) Valg af suppleant til bestyrelsen
7) Valg af revisor
8) Evt.
Stk. 4
Valg, beslutninger m.m. vedtages ved simpelt flertal af de fremmødte.
Dette gælder dog ikke vedtægtsændringer, der kræver et flertal på
mindst 2/3 af fremmødte.
Alle afstemninger skal være skriftlige, såfremt et medlem kræver dette.
Stk. 5
Indkomne forslag skal være bestyrelsen i hænde senest d. 15. marts,
forud for kommende generalforsamling. Forslag til
vedtægtsændringer offentliggøres på klubbens hjemmeside samtidig
med indkaldelse til generalforsamling, hvori der gøres opmærksom
på forslag til vedtægtsændringer.

4. Ekstraordinær generalforsamling:
Stk. 1
Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes, når bestyrelsens
flertal eller mindst 10 % af de stemmeberettigede medlemmer kræver
det.
Stk. 2
Ekstraordinær generalforsamling skal indvarsles senest 8 dage før i
den lokale presse.

5. Økonomi og kontingent:
Stk. 1
Regnskabsåret er fra 1.4 – 31.3
Stk. 2
Kassereren forelægger regnskabet skriftligt på generalforsamlingen
Stk. 3
Kontingentet fastsættes af bestyrelsen og opkræves forud.
Stk. 4
Medlemmer, der ikke har betalt kontingent senest 2 måneder efter
angivne frist, kan ikke deltage på noget hold før betalingen har
fundet sted.
Stk. 5
Et medlem i restance kan ikke udmeldes før gælden er betalt.
Stk. 6.
Der ydes bestyrelsens medlemmer, godtgørelse for de faktiske og
dokumenterede udgifter der er i forbindelse med udførelse af
bestyrelsesarbejde.
Stk. 7
Den valgte bestyrelse overtager ledelsen umiddelbart efter
generalforsamlingen.
Stk. 8
Der føres protokol over det passerede. Protokollen underskrives af
referent og dirigent.

6. Udmeldelse:
Stk.1
Enhver udmeldelse skal være skriftlig til den 1. i en måned, til
klubbens formand
Stk. 2.
Indbetalt kontingent refunderes ikke.

7. Foreningens opløsning:
Stk.1
Foreningen kan opløses i to på hinanden følgende
generalforsamlinger, første gang ved almindeligt stemmeflertal,
anden gang, som afholdes 14 dage efter, når 3/4 af de mødte
stemmer for.
Stk. 2
Ved foreningens opløsning skal alle dens ejendele bortskænkes til
anden nyttig anvendelse efter nærmere bestemmelse af
generalforsamlingen.
———-
Således vedtaget på ordinær generalforsamling, den 25. april 2022.
___________________ ____________________
Formand: Dan K. Christoffersen

Dirigent: Birthe Henriksen