Generalforsamling i Møns HK

                 Møns Håndboldklub

Tirsdag den 23.april 2019 kl. 19.00 afholdtes generalforsamling i Møns Håndboldklub i Mønshallen.

Dagsorden ifølge vedtægterne var som følger:

1.  Valg af dirigent, referent.

2.  Formanden aflægger beretning.

3.  Kassereren forelægger regnskabet.

4.  Godkendelse af beretning og regnskab.

5.  Indkomne forslag.

    Herunder forslag til vedtægtsændringer fra bestyrelsen.

6.  Valg af bestyrelsesmedlemmer

7.  Valg af suppleant                                         

8. Valg af revisorer (2år).

9. Eventuelt.

Generalforsamlingen blev indledt med, at formanden bød velkommen til klubbens 49. generalforsamling. Der var mødt 7 medlemmer.

Derefter gik vi over til dagsordenen:

AD 1: valg af stemmetællere, dirigent og referent:

Dirigent: Birthe Henriksen blev valgt.

Referent: Anja Nielsen blev valgt.

Stemmetællere: vælges hvis nødvendigt.

Dirigenten oplyste, at generalforsamlingen ikke var lovligt indvarslet, da annoncen først var i Ugebladet for Møn den 11.april 2019. Dirigenten forespurgte om de fremmødte var indforstået med at generalforsamlingen alligevel var beslutningsdygtig. Da alle sagde ja, betragtes generalforsamlingen beslutningsdygtig.

AD 2: Formanden aflægger beretning:

Formanden Ulla Røngård aflagde beretning — beretningen vedlagt.  

AD 3: Kassereren forelægger regnskabet:

Regnskabet blev uddelt – vedlagt referatet.

Kommentarer: 1. Kontingent steget ca. 20t – andre indtægter steget med 10t. 2. Salgsindt. Faldet, da der er 1 servering mindre. Julekalendersalg er mindre, men det er udg. Af den også, overskud det samme. 3. Erhvervsklubben mindre, da der er købt nyt tøj. 4. Træner og turn. Næsten det samme. 5. Andre udg. Mindre, da der sidste år blev købt bolde. Udg. Til arrangementer mindre, da vi sidste år havde Nykøbing kamp. 6. Annoncer. Vi har haft en helside mere i avisen dette år.

Vi betaler 12t til klublokale, men får 7.800.- i tilskud fra kommunen. Egenkapital 162t  

AD 4: Godkendelse af beretning og regnskab:

Beretning og regnskab godkendt uden yderligere kommentarer.

AD 5: Indkomne forslag:

Forslag om vedtægtsændringer fra bestyrelsen:

  1. Navn, formål og medlemmer: stk. 2 forslag om ændring til: Foreningens formål er gennem boldspil og kammeratskab at fremme den enkeltes sundhed i trivsel (i stedet for håndboldspillet). Vedtaget
  2. stk. 3 forslag om ændring til: Som medlem kan optages enhver person, som er enten aktivt eller som passivt/støttemedlem der vil tilslutte sig de bestemmelser, der gælder for de foreninger, forbund og unioner, hvor Møns Håndboldklub er tilsluttet. Vedtaget
  3. Foreningens ledelse: stk. 2 forslag om ændring til: Foreningen ledes af en bestyrelse bestående af 5 personer, som alle vælges på generalforsamlingen. Formand og kasserer vælges for 2 år af gangen, alle øvrige medlemmer vælges for 1 år af gangen. Formanden er på valg i lige år og kasserer er på valg i ulige år. Bestyrelsen vælger efterfølgende næstformand. Medlemmer, aktive som passive, kan vælges ind i bestyrelsen og skal være fyldt 18 år. Vedtaget

2.stk 3 forslag om ændring til: Bestyrelsen er beslutningsdygtig

hvis over halvdelen er tilstede. Vedtaget  

2.stk 4 forslag om ændring til: Der vælges 1 suppleant til bestyrelsen for en 1 årig periode. Det tilskyndes at suppleanten deltager i bestyrelsesmøder.(ændret fra 2) Vedtaget

2. stk 5 forslag om ændring til: Ungdom-, senior-, og PR/arrangementsudvalget består af bestyrelsen. Formænd for de enkelte udvalg konstitueres umiddelbart efter generalforsamlingen. Udvalgene kan herudover selv supplere sig. (tidligere blev udvalgsmedl. valgt på generalforsamlingen) Vedtaget

 3. generalforsamlingen: Stk 3: Forslag om at punkt 8 udgår, da det        

    er ændret til pkt.2 stk 5. Vedtaget      

   stk. 9 ændres til 8 og 10 til 9. Vedtaget

    Stk. 4 ændres til: Valg, beslutninger m.m. vedtages ved simpelt

    Flertal af de fremmødte. Dette gælder dog ikke vedtægtsændringer,

    Der kræver et flertal på mindst 2/3 af fremmødte.

    Alle afstemninger skal være skriftlige, såfremt et medlem kræver 

    Dette. Vedtaget

    Stk. 5 forslag om nyt afsnit: Indkomne forsalg skal være

    Bestyrelsen i hænde senest d. 15. marts forud for kommende

    Generalforsamling. Forslag til vedtægtsændringer offentliggøres

    På klubbens hjemmeside samtidig med indkaldelse til generalfor

    Samling, hvori der gøres opmærksom på forslag til vedtægts

    Ændringer. Vedtaget.

 5. Økonomi og kontingent: forslag om nyt stk. 6: Der ydes

    Bestyrelsens medlemmer godtgørelse for de faktiske og

    Dokumenterede udgifter der er i forbindelse med udførelse af

    Bestyrelsesarbejde. Vedtaget

   Stk. 6 ændres til stk. 7 og stk. 7 ændres til stk. 8. Tidligere

    Stk. 8 slettes. Vedtaget

 6. Udmeldelse: stk. 1 forslag om ændring til: Enhver udmeldelse

    Skal være skriftlig til den 1. i en måned, til klubbens formand

    Vedtaget

   Forslag om nyt stk. 2: Indbetalt kontingent refunderes ikke.

   Vedtaget

 7. Vedtægtsændringer slettes, da det er flyttet til afs. 3 stk. 4 og

    5. Derved ændres 8 Foreningens opløsning til punkt 7. Vedtaget

Alle vedtægtsændringer blev enstemmig vedtaget.

AD 6: Valg af bestyrelsesmedlemmer:

Formand – Ulla Røngård ikke på valg

Kasserer – Jens Petersen – genvalgt.                                                                                    

Øvrige medlemmer for 1 år: Thomas Stecher, Dan Kabell og Anja Nielsen

AD 7: Valg af suppleant til bestyrelsen;

Uffe Jørgensen blev genvalgt, nu for 1 år.

AD 8: Valg af revisor.

Revisorer:              Ole Jessen  ikke på valg

                        Lis Nøhr genvalgt

AD 9: Eventuelt:

Ulla Røngård: Stor tak til Mikkel for hans arbejde i bestyrelsen, og tak til Birthe for arbejdet som dirigent.

Dirigenten takkede for god ro og orden og afsluttede generalforsamlingen.

Dirigent                             Sekretær

Birthe Henriksen                   Anja Nielsen

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *