Generalforsamling i Møns HK

Mandag den 23.april 2018 kl. 19.00 afholdes generalforsamling i Møns Håndboldklub i Mønshallen.

Dagsorden ifølge vedtægterne var som følger:

  1. Valg af dirigent, referent.
  2. Formanden aflægger beretning.
  3. Kassereren forelægger regnskabet.
  4. Godkendelse af beretning og regnskab.
  5. Indkomne forslag.
  6. Valg af bestyrelsesmedlemmer.(lige år)

–  Formand(2år) – Ulla Røngård – modtager genvalg

–  Sekretær(2år) – Anja Nielsen – modtager genvalg

–  Bestyrelsesmedlem (1år) – Charlotte Bagge – modtager genvalg.

–  Arrangementsudvalgsformand (2år) Henriette Larsen – modtager

ikke genvalg.

  1. Valg af suppleant
  2. Valg af udvalgsmedlemmer til de faste udvalg (1år)
  3. Valg af revisorer (2år).
  4. Eventuelt.

Generalforsamlingen blev indledt med, at formanden bød velkommen til klubbens 48. generalforsamling. Der var mødt 7 medlemmer.

Derefter gik vi over til dagsordenen:

AD 1: valg af stemmetællere, dirigent og referent:

 Dirigent: Birthe Henriksen blev valgt.

Referent: Anja Nielsen blev valgt.

Stemmetællere: vælges hvis nødvendigt.

Dirigenten oplyste, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet, da annoncen var i Ugebladet for Møn den 5.april 2018.

AD 2: Formanden aflægger beretning:

Formanden Ulla Røngård aflagde beretning — beretningen vedlagt.

AD 3: Kassereren forelægger regnskabet:

Regnskabet blev uddelt – vedlagt referatet.

Kommentarer: Nyt system, regnskab via Klub Modul, derfor ikke sammenligning med sidste år.

Træner kørsel/honorar faldet til 53t fra 93t sidste år.

Overskud 31t mod underskud sidste år på 75t og forrige år underskud på 69t.

Spørgsmål Thomas Stecher: kørsel på 53t ? men det er også honorar.

AD 4: Godkendelse af beretning og regnskab:

Beretning og regnskab godkendt uden yderligere kommentarer.

AD 5: Indkomne forslag:

Ingen.

AD 6: Valg af bestyrelsesmedlemmer:

Formand – Ulla Røngård genvalgt.

Sekretær – Anja Nielsen genvalgt.

Bestyrelsesmedlem 1 år –  Charlotte Bagge genvalgt.

Arrangementsudvalgsformand – Henriette Larsen ønskede ikke genvalg. Thomas Stecker foreslået og valgt for 2 år.

Seniorformand Ulla Røngård, Ungdomsformand Dan Kabell og kasserer Jens Petersen ikke på valg.

AD 7: Valg af suppleant til bestyrelsen;

Uffe Jørgensen blev genvalgt.

Mikkel Holst var ikke på valg.

AD 8: Valg af udvalgsmedlemmer til de faste udvalg:

Ungdomsudvalget: Uffe Jørgensen genvalgt

Udvalget suppleres når sæsonen starter. Prøve at få nogle nye forældre med.

Seniorudvalget:               Anne Dorte Eriksson genvalgt

Line Christoffersen genvalgt

Arrangementsudv:          Thomas supplerer selv.

AD 9: Valg af revisor:

Revisorer:              Ole Jessen  genvalgt.

Lis Nøhr ikke på valg.

AD 10: Eventuelt:

Thomas Stecker:  Det er mange udvalg i så lille en klub?

Det er iht. Vedtægterne – overveje at ændre dem, men vi arbejder også på tværs, og derfor ikke så mange valgt ind i udvalgene.

Thomas Stecker: Arbejder med Danmarks Dejligst på håndboldklubbens vegne. 7 klubber med – dem som SuperBrugsen er sponsorer for. Overskud bliver i første omgang i nyoprettet forening, men på sigt skal det kanaliseres over i klubberne.

Ulla Røngård: Stor tak til Henriette for 8 års arbejde i bestyrelsen, og 5 år i ungdomsudvalget.

Dirigenten takkede for god ro og orden og afsluttede generalforsamlingen.

Dirigent                             Sekretær

Birthe Henriksen                   Anja Nielsen

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *